Algemene Voorwaarden

Offertes: De door verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De materialen worden niet in optie genomen.

Huurprijzen:de huurprijzen zijn voor de 1e dag. Voor een dag langer geldt een toeslag. Dit verschilt per product. Neem telefonisch, via de email, whatsapp of kom langs om de extra toeslagen mondeling af te stemmen.

Huurtermijn: De huurtermijn is per dag. Uiteraard kunnen alle producten ook langer gehuurd worden neem telefonisch, via de email, whatsapp of kom langs om de extra toeslagen mondeling af te stemmen.

Orders: Orders zijn bindend na een schriftelijke bevestiging (email) door verhuurder, of uitlevering c.q. ter beschikkingstelling door verhuurder aan de huurder van goederen.

Annulering: Bij annulering tot 4 weken voor leveringsdatum 25% van de totale huurwaarde van het geannuleerde; tot 1 week voor leveringsdatum 50%; tot 2 werkdagen voor leveringsdatum 100%

Schoonmaakkosten: De huurder dient het gehuurde schoon en droog te retourneren. Indien de huurgoederen nat, vuil of onvoldoende gereinigd retour komen worden schoonmaakkosten doorberekend.

Transportkosten: Voor bezorgen en/of retour halen worden transportkosten in rekening gebracht. In meest voorkomende gevallen wordt een tijdspad overeen gekomen. (6.00-9.00, 9.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-18.00 uur). Als er een exact tijdstip wil laten plaatsvinden, wordt er een extra toeslag berekend. Bezorging uitsluitend op de begane grond op maximaal 10 meter van de vrachtwagen, waarbij de ondergrond vlak is en rollend materiaal geschikt. De emballage blijft bij de gehuurde goederen. De goederen dienen op de ophaaldag in het eerste tijdspad klaarstaan behalve indien anders afgesproken met afdeling logistiek. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra die zijn ontstaan te vergoeden. Als het afleveren of ophalen laner duurt dan 15 minuten, wordt de extra tijd berekend. De laad- en losplaats dienen goed bereikbaar te zijn voor vrachtwagen met wettelijke maximale afmetingen. Alle beperkingen in bereikbaarheid (venstertijden, lengte, hoogte, gewicht, of in welke andere vorm dan ook) dien bij bestelling schriftelijk aan verhuurder gemeld te worden

Zelf ophalen: Bij vervoer van goederen door de huurder zelf of door derden, die al dan niet van huurder daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico en/of kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, geheel voor de rekening van de huurder. Het vervoer van de huurgoederen mag alleen geschieden met gesloten, droge en reukvrije voertuigen. Apparatuur dient staande vervoer te worden

Controle: De goederen dien op datum van levering/ ophalen door de huurder gecontroleerd te worden. Klachten van de huurder moeten op de bezorgdag aan verhuurder worden meegedeeld. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Vanaf het moment van gebruik van der goederen verliest de huurder het recht tot reclameren. De verhuurder zal bij het retour brengen/halen van de gehuurde goederen in het magazijn de telling verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen.

Aansprakelijkheid: De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op enigerlei wijze verloren gaan van de huurgoederen gedurende de gehele periode en zal de huurgoederen of onderdelen daarvan tegen vervangingswaarden (inclusief demontage- en montagekosten) dienen te vergoeden. De huurder dient het gehuurde goed te beschermen tegen vocht en weersinvloeden, de hierdoor ontstane schade is voor rekening van de huurder. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruikt van het gehuurde. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde. Huurder dient daarom zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico?s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde

Borg: De verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen. Dit is bij sommige producten het geval.

Betaling: Betaling dient contant te geschieden bij aflevering of via bankoverschrijving, iDEAL vooraf. Betaling van bijkomende kosten door het vuil, nat, beschadigd, niet of te laat retourneren van het gehuurde, waaronder emballage dient contant te geschieden bij het retourneren van het gehuurde. In bepaalde gevallen een factuur worden opgemaakt, welke binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.

Legitimatie: Bij het in ontvangst nemen van de huurgoederen dient de huurder of een daartoe bevoegd of gevolmachtigd persoon zich te legitimeren een geldig legitimatiebewijs.